ظرایف ویولن (II)

دومین مورد، تنظیم بودن خرک از لحاظ عوامل؛ ارتفاع، فاصله مرکز به مرکز سیم ها، شکل قوس روی خرک نسبت قوس روی گریف و نیز فاصله سیم ها از روی گریف (که به ارتفاع گریف از صفحه نیز وابسته می باشد)، است.از آنجا که سیم ها دامنه متفاوتی از نظر قطر(که می تواند تابعی از مشخصات مکانیکی مورد نظر و جنس و لایه های مواد سازنده یک سیم باشد) را از لحاظ مشخصات فنی دربر میگیرند، یک تنظیم صحیح خرک متاثر از نوع سیم مورد استفاده است.(عاملی که غالبا به آن توجه نمی شود) در این رابطه یک تنظیم کار ماهر ویولن از جداول استاندارد تنظیم خرک بر پایه سیم مورد استفاده نوازنده بهره می جوید.

ظرایف ویولون

تنظیم بودن خرک علاوه بر آنکه می تواند باعث بهتر و نیز آسانتر نواختن گردد می تواند باعث بالاتر رفتن قابلیت نواختن تکنیک هایی چون پیتزیکاتو توسط نوازنده گردد.

در حالتی که تنظیم خرک منجر به ارتفاع بیش از اندازه سیم از روی گریف گردد، انگشت گذاری باعث می گردد بر مفاصل و انگشتان نوازنده فشار بیش از اندازه وارد گردد.

از طرف دیگر، گاه عدم توجه به ارتفاع صحیح باعث بوجود آمدن فشار غیر متعارف بر روی صفحه ساز می گردد که در طول زمان می تواند منجر به نشست صفحه رو و… گردد.

مورد دیگر تنظیم بودن پایه خرک نسبت به شکل و فرم صفحه ویولن در هر دو نقطه اتصالی پایه است.

این مورد نیز از آنجا اهمیت می یابد که می تواند باعث شود تا ارتعاشات خرک به شکل کامل به صفحه ساز منتقل نگردد.

سومین مورد، تنظیم نبودن شیطانک کنار سرپنجه ساز از لحاظ ارتفاعی و نیز فواصل سیم ها از یکدیگر است که می تواند بسیار آسیب رسان به انگشتان و مفاصل باشد. معمولا عدم رگلاژ شیطانک با سرعتی زیاد منجر به بروز دردناکی در ناحیه مفاصل انگشتان می گردد.

از طرف دیگر هرگاه جانمایی دریچه های اف یک ویولن نسبت به صفحه و نیز یکدیگر صحیح نبوده، و طراحی و اجرای اف ها به شکل اصولی انجام نگرفته باشند و یا خرک بر محل صحیح خود نسبت به گپ دریچه اف قرار نگرفته باشد و یا دسته و شیطانک دچار تابیدگی نسبت به بدنه ساز باشد، پرده بندی انگشتان نسبت به شیطانک می تواند درسیم های مختلف دچار تفاوت گردد که این مسئله جز آنکه نوازنده را دچار سردرگمی در هنگام نواختن می گرداند، باعث بروز مواردی چون خستگی تا فالش نواختن در نوازنده می گردد.

در صورتی که شرایط فوق بر یک ساز حاکم باشد، لازم است تا نوازنده به سرعت نسبت به اصلاح ساز خود و تنظیم صحیح آن اقدام نماید.